Bhagavad Gita Telugu Pdf | భగవద్గీత శ్లోకాలు Pdf (DOWNLOAD)

Get your hands on the Bhagavad Gita Telugu Pdf (భగవద్గీత శ్లోకాలు Pdf) for free. Discover the teachings of Lord Krishna and enrich your spiritual journey. Download now!

పురాణ మహాభారత ఇతిహాసంలో ముఖ్యమైన భాగం భగవద్గీత Pdf లేదా ప్రముఖంగా తెలిసిన గీతపై మీ చేతులను పొందండి. శ్రీకృష్ణుని బోధనలను కనుగొనండి మరియు మీ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాన్ని సుసంపన్నం చేసుకోండి. ఇపుడు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి!

Bhagavad Gita Slokas In Telugu Pdf
(భగవద్గీతను ఇక్కడ నుండి తెలుగులో డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి)

భగవద్గీతను ఇతర భాషల్లో చదవాలనుకుంటున్నారు: భగవద్గీత Pdf

Bhagavad Gita Telugu Pdf

Bhagavad Gita Telugu Pdf

The Bhagavad Gita is a revered Hindu scripture that is known for its spiritual teachings and philosophical insights.

It is considered one of the most important works of ancient Indian literature and has been translated into various languages, including Telugu. The Bhagavad Gita Telugu Pdf is a digital version of this sacred text that can be easily accessed by anyone interested in learning its teachings.

This digital version of the Bhagavad Gita is especially useful for Telugu-speaking individuals who may not have access to physical copies of the text. It allows them to read, understand, and reflect on the profound teachings of Lord Krishna, who is the main speaker in the text.

The Bhagavad Gita In Telugu Pdf covers various topics, including self-realization, the nature of the self, and the purpose of life. It provides a holistic perspective on spirituality and encourages individuals to lead a righteous and fulfilling life.

By reading the Bhagavad Gita Telugu Pdf, individuals can gain a deeper understanding of the Hindu faith and its principles. It can also provide guidance on how to live a meaningful life and cultivate a sense of inner peace.

In conclusion, the Bhagavad Gita Telugu Pdf is a valuable resource for anyone seeking spiritual enlightenment and knowledge. It is easily accessible and provides a comprehensive understanding of one of the most important Hindu scriptures.

భగవద్గీత శ్లోకాలు Pdf Download

భగవద్గీత ఆధ్యాత్మిక బోధనలు మరియు తాత్విక అంతర్దృష్టులకు ప్రసిద్ధి చెందిన గౌరవనీయమైన హిందూ గ్రంథం.

ఇది ప్రాచీన భారతీయ సాహిత్యంలో అత్యంత ముఖ్యమైన రచనలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది మరియు తెలుగుతో సహా వివిధ భాషలలోకి అనువదించబడింది. భగవద్గీత తెలుగు పిడిఎఫ్ అనేది ఈ పవిత్ర గ్రంథం యొక్క డిజిటల్ వెర్షన్, దీని బోధనలను నేర్చుకోవడానికి ఆసక్తి ఉన్న ఎవరైనా సులభంగా యాక్సెస్ చేయవచ్చు.

భగవద్గీత యొక్క ఈ డిజిటల్ వెర్షన్ తెలుగు మాట్లాడే వ్యక్తులకు ముఖ్యంగా టెక్స్ట్ యొక్క భౌతిక కాపీలకు ప్రాప్యతను కలిగి ఉండకపోవచ్చు. వచనంలో ప్రధాన వక్త అయిన శ్రీకృష్ణుని లోతైన బోధనలను చదవడానికి, అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు ప్రతిబింబించడానికి ఇది వారిని అనుమతిస్తుంది.

భగవద్గీత తెలుగులో పిడిఎఫ్ స్వీయ-సాక్షాత్కారం, స్వీయ స్వభావం మరియు జీవిత ఉద్దేశ్యంతో సహా వివిధ అంశాలను కవర్ చేస్తుంది. ఇది ఆధ్యాత్మికతపై సమగ్ర దృక్పథాన్ని అందిస్తుంది మరియు వ్యక్తులను ధర్మబద్ధమైన మరియు సంతృప్తికరమైన జీవితాన్ని గడపడానికి ప్రోత్సహిస్తుంది.

భగవద్గీత లోని 18 అధ్యాయములు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:

 1. ప్రథమోఽధ్యాయః – అర్జునవిషాదయోగః
 2. ద్వితీయోఽధ్యాయః – సాంఖ్యయోగః
 3. తృతీయోఽధ్యాయః – కర్మయోగః
 4. చతుర్థోఽధ్యాయః – జ్ఞానయోగః
 5. పంచమోఽధ్యాయః – సన్న్యాసయోగః
 6. షష్ఠోఽధ్యాయః – ధ్యానయోగః
 7. సప్తమోఽధ్యాయః – జ్ఞానవిజ్ఞానయోగః
 8. అష్టమోఽధ్యాయః – అక్షరబ్రహ్మయోగః
 9. నవమోఽధ్యాయః – రాజవిద్యా రాజగుహ్యయోగః
 10. దశమోఽధ్యాయః – విభూతియోగః
 11. ఏకాదశోఽధ్యాయః – విశ్వరూపదర్శనయోగః
 12. ద్వాదశోఽధ్యాయః – భక్తియోగః
 13. త్రయోదశోఽధ్యాయః – క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞవిభాగయోగః
 14. చతుర్దశోఽధ్యాయః – గుణత్రయవిభాగయోగః
 15. పంచదశోఽధ్యాయః – పురుషోత్తమయోగః
 16. షోడశోఽధ్యాయః – దైవాసురసంపద్విభాగయోగః
 17. సప్తదశోఽధ్యాయః – శ్రద్ధాత్రయవిభాగయోగః
 18. అష్టాదశోఽధ్యాయః – మోక్షసన్న్యాసయోగః

Bhagavad Gita In Telugu Pdf
(భగవద్గీతను ఇక్కడ నుండి తెలుగులో డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి)

Bhagavad Gita Slokas In Telugu

ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ –
ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతా యుయుత్సవః |
మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ || ౧ ||


సంజయ ఉవాచ –
దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా |
ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్ || ౨ ||


పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణామాచార్య మహతీం చమూమ్ |
వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేణ ధీమతా || ౩ ||


అత్ర శూరా మహేష్వాసా భీమార్జునసమా యుధి |
యుయుధానో విరాటశ్చ ద్రుపదశ్చ మహారథః || ౪ ||


ధృష్టకేతుశ్చేకితానః కాశిరాజశ్చ వీర్యవాన్ |
పురుజిత్కుంతిభోజశ్చ శైబ్యశ్చ నరపుంగవః || ౫ ||


యుధామన్యుశ్చ విక్రాన్త ఉత్తమౌజాశ్చ వీర్యవాన్ |
సౌభద్రో ద్రౌపదేయాశ్చ సర్వ ఏవ మహారథాః || ౬ ||


అస్మాకం తు విశిష్టా యే తాన్నిబోధ ద్విజోత్తమ |
నాయకా మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాన్బ్రవీమి తే || ౭ ||


భవాన్భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ కృపశ్చ సమితింజయః |
అశ్వత్థామా వికర్ణశ్చ సౌమదత్తిస్తథైవ చ || ౮ ||


అన్యే చ బహవః శూరా మదర్థే త్యక్తజీవితాః |
నానాశస్త్రప్రహరణాః సర్వే యుద్ధవిశారదాః || ౯ ||


అపర్యాప్తం తదస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితమ్ |
పర్యాప్తం త్విదమేతేషాం బలం భీమాభిరక్షితమ్ || ౧౦ ||


అయనేషు చ సర్వేషు యథాభాగమవస్థితాః |
భీష్మమేవాభిరక్షంతు భవంతః సర్వ ఏవ హి || ౧౧ ||


తస్య సంజనయన్హర్షం కురువృద్ధః పితామహః |
సింహనాదం వినద్యోచ్చైః శంఖం దధ్మౌ ప్రతాపవాన్ || ౧౨ ||


తతః శంఖాశ్చ భేర్యశ్చ పణవానకగోముఖాః |
సహసైవాభ్యహన్యంత స శబ్దస్తుములోఽభవత్ || ౧౩ ||


తతః శ్వేతైర్హయైర్యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ |
మాధవః పాండవశ్చైవ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదధ్మతుః || ౧౪ ||


పాంచజన్యం హృషీకేశో దేవదత్తం ధనంజయః |
పౌండ్రం దధ్మౌ మహాశంఖం భీమకర్మా వృకోదరః || ౧౫ ||


అనంతవిజయం రాజా కుంతీపుత్రో యుధిష్ఠిరః |
నకులః సహదేవశ్చ సుఘోషమణిపుష్పకౌ || ౧౬ ||


కాశ్యశ్చ పరమేష్వాసః శిఖండీ చ మహారథః |
ధృష్టద్యుమ్నో విరాటశ్చ సాత్యకిశ్చాపరాజితః || ౧౭ ||


ద్రుపదో ద్రౌపదేయాశ్చ సర్వశః పృథివీపతే |
సౌభద్రశ్చ మహాబాహుః శంఖాన్దధ్ముః పృథక్పృథక్ || ౧౮ ||


స ఘోషో ధార్తరాష్ట్రాణాం హృదయాని వ్యదారయత్ |
నభశ్చ పృథివీం చైవ తుములోఽభ్యనునాదయన్ || ౧౯ ||


అథ వ్యవస్థితాన్దృష్ట్వా ధార్తరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజః |
ప్రవృత్తే శస్త్రసమ్పాతే ధనురుద్యమ్య పాండవః |
హృషీకేశం తదా వాక్యమిదమాహ మహీపతే || ౨౦ ||

మరిన్ని భగవద్గీత శ్లోకాలను తెలుసుకోవడానికి Pdf. Bhagavad Gita Telugu Pdf Free Download బటన్‌పై క్లిక్ చేయండి